COLEGIUL NAŢIONAL „UNIREA” BRAŞOV

DOCUMENTAŢIA PROIECTULUI

„ECO – ŞCOALĂ” 2012 – 2013

BENEFICIILE ŞCOLII

Colegiul Naţional „Unirea” Braşov are în schema şcolară clase cu specialităţi de filologie, ştiinţe socio-umane, matematică – informatică specialităţi la care, doar prin intermediul orelor de biologie sau geografie se pot aborda teme de ecologie şi protecţia mediului.

Cunoştinţele elevilor sunt lărgite prin discuţii referitoare la această tematică la orele de limbi străine, de ştiinţe iar, în cadrul orelor de dirigenţie, se pot aborda aceste teme din punct de vedere educativ. Totuşi, colectivul de cadre didactice al Colegiului nostru a considerat că prin programul „Eco – Şcoală” elevii pot avea acces la informaţiile despre mediu şi prin deschiderea pe care acesta o oferă.

Elevii colegiului nostru desfăşoară deja câteva activităţi cu tematică ecologică cum ar fi: colectarea selectivă a hârtiei, colectarea bateriilor uzate, existând deja parteneriate încheiate între Colegiul nostru şi firme specializate pentru asemenea activităţi. De asemenea, profesorii şi elevii Colegiului Naţional „Unirea” Braşov au participat la acţiunile de ecologizare a unor zone din Braşov prin proiectul naţional „Let ‘s do it Romania” şi prin proiectul local „Luna Curăţeniei” în anul şcolar 2011 – 2012 şi ne dorim ca aceste acţiuni să aibă o continuitate şi în anul şcolar 2012 – 2013.

Toate aceste activităţi constituie argumente în plus pentru continuarea programului mondial Eco – Şcoala, program în care Colegiul Naţional „Unirea” Braşov s-a înscris anul trecut (2011 – 2012).

Prin derularea acestui program, care presupune organizarea unor activităţi cu teme ecologice, se poate realiza formarea unei conduite ecologice la elevi, dar cu impact şi în familiile lor. Datorită implicării active a părinţilor în activităţile şcolare pe teme ecologice se poate realiza educarea adulţilor prin intermediul copiilor.

Un alt beneficiu al şcolii ar fi şi realizarea unui buget suplimentar prin valorificarea deşeurilor şi utilizarea acestor fonduri pentru dotarea liceului cu mijloace moderne de învăţământ.

ŞAPTE ELEMENTE ESENŢIALE

1. COMITETUL ECO – ŞCOALĂ

Director Hurghiş Gabriela

Director adj. Ciobanu Mihaela

Cadre didactice: Butoeru Anca – prof. Biologie (prof. coordonator)

Giurgiu Elisabeta – prof. geografie

Axente Maria – prof. geografie

Homeghi Laura – prof. informatică

Mănoiu Astrid – prof. muzică

Păştin Mugurel – prof. educaţie fizică şi sport

Costea Beatrice – prof. psiholog

Savin Nicolae – prof. română (profesor metodist)

Roşca Claudia – prof. limba engleză

Horjea Claudiu – prof. română (profesor metodist)

Mihai Doina – prof. limba engleză (profesor metodist)

Manole Magdalena – prof. economie

Gageonea Alexandru – elev, clasa a XII – E

Pandelea Daniel – elev, clasa a XI – a E

Cucu Mihai – elev, clasa X – a B

Andra Cărăuşu – elev, clasa X – a B

Ciuvercă Rareş – elev, clasa a VIII – a

Bota Liviu – elev, clasa a VII – a B

Mihai Estelle – elev, clasa a VI – a A

Reprezentanţii părinţilor: Sauca Elena

Reprezentanţi ai autorităţilor locale: Blănaru Doina

Reprezentanţi ai administraţiei şcolii: Gritu Ioan – administrator

Dumitriu Rodica-secretar sef

Alte persoane: Măhuleţ Iuliana – documentarist

Beck Gabriela – bibliotecar

Koloszi Simona – laborant

Dir. Hurghiş Gabriela – manager şcoală, asigură suportul logistic pentru buna

desfăşurare a activităţilor în şcoală

Dir. adj.Ciobanu Mihaela – responsabil cu activităţile organizate în afara şcolii şi a proiectului „Luna Curăţeniei”

Cadre didactice:

Butoeru Anca – coordonator de proiect, responsabil cu identificarea

problemelor de mediu specifice şcolii şi comunităţii

Costea Beatrice şi – coordonator comisia educativă, responsabil cu activităţi

Horjea Claudiu extracurriculare şi extraşcolare

Homeghi Laura – responsabil al proiectelor realizate de elevi pe calculator şi pentru activităţile de colectare a dozelor de aluminiu

Savin Nicolae – responsabil cu redactarea revistei

Păştin Mugurel – responsabil cu amenajarea punctelor de colectare şi

selecţionare a deşeurilor

Manole Magdalena – responsabil cu diseminarea informaţiilor în şcoală şi în

comunitate

Giurgiu Elisabeta şi – responsabil cu evaluarea rezultatelor fiecărei etape, analizează

Roşca Claudia impactul proiectului în viaţa şcolii, a elevilor, a adulţilor, a

comunităţii

Mănoiu Astrid şi – responsabil ai activităţii artistice

Mihai Doina

2. ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU

Persoanele implicate în sesiunile de analiză-identificare a problemelor de mediu specifice şcolii:

Grupul de lucru format din elevii şi profesorii participanţi la proiect se vor întâlni cu un specialist de la Agenţia de Protecţia Mediului Braşov pentru a identifica probleme de mediu ale şcolii şi zonei limitrofe şcolii, din centrul oraşului şi din zona de agrement de la poalele Tâmpei.

Inventarierea problemelor de mediu cu care se confruntă şcoala:

– Murdăria în sălile de clasă, cantitate mare de deşeuri reciclabile, aruncarea gumei de mestecat la întâmplare.

– Poluarea fonică şi a aerului datorită circulaţiei autobuzelor.

– Lumina care arde în clasă când nu sunt activităţi.

– Lipsa recipienţilor pentru trierea deşeurilor

– Lipsa unui spaţiu amenajat cu plante pentru recreerea elevilor

– Existenţa unui număr mare de elevi fumători

3. PLANUL DE ACŢIUNE

Scopul unic pentru anul şcolar 2012– 2013

Conştientizarea elevilor asupra importanţei protejării mediului înconjurător

Acţiuni realizabile:

ACTIVITATE

RESPONSABIL

TERMEN

Acţiune de ecologizare a zonei Tâmpa în colaborare cu Agenţia Metroplolitană şi Regia KronstadtButoeru Anca 

20 septembrie 2012

Întrunirea comitetului Eco – Şcoala pentru reînnoirea proiectului pe anul 2012 – 2013Butoeru Anca

25 septembrie 2012

Let’s do it Romania

Horjea Claudiu,

Mihai Doina

29 septembrie

Prezentarea programului şi acţiunilor eco la şedinţa comitetului elevilor pe judeţul Braşov

Elevii din comitetul eco – şcoală

19 octombrie 2012

Acţiuni de colectare a hârtiei din şcoală şi din familie

Elevii

Diriginţii

lunar

Realizarea unei expoziţii cu pliante şi afişe pe teme ecologice (centrul CDI)

Roşca Claudia

Manole Magdalena

27 noiembrie 2012

Natura în cele patru anotimpuriExpoziţie de desene

Mihai Doina

Mănoiu Astrid

Elevii

Decembrie 2012

Realizarea revistei „Ecologistul”, prezentarea acesteia cu invitaţi din şcoală şi din comunitate

Homeghi Laura

Axente Maria

Elevii

24 ianuarie 2013

Vizita la Staţia de epurare a apei StupiniEleviiDiriginţii

22 februarie 2013

Luna Pădurii 15 martie- 15 aprilieAcţiune de ecologizare, plantare puieţiButoeru AncaGiurgiu Elisabeta

 

Păştin Mugurel

Elevii

24 martie 2013

Acţiune de amenajare a unui spaţiu verde în curtea şcolii

EleviiProfesorii

30 aprilie 2013

Sesiune de proiecte pe teme ecologiceButoeru AncaAxente Maria

 

Giurgiu Elisabeta

Elevii

16 mai 2013

Ziua MediuluiVizită la APM BraşovButoeru AncaElevii

 

Profesorii

5 iunie 2013

Popularizarea acţiunilor la panoul şcolii şi pe site-ul şcolii

Horjea ClaudiuMănoiu AstridSavin Nicolae

 

Elevii

lunar

Colectarea bateriilor uzate

(parteneriat RoRec)

Donici Manuela

 

Elevii

lunar

4. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA (ÎNREGISTRAREA ŞI MĂSURAREA PROGRESULUI)

Aplicarea de chestionare tuturor elevilor şi profesorilor din şcoală în legătură cu interesul pe care îl poartă temei.

Constituirea unor echipe din rândul elevilor şi profesorilor care să constate periodic starea de curăţenie a şcolii.

Afişarea la panou a cantităţilor de materiale colectate şi valorificate.

Ţinerea unei evidenţe a sumelor rezultate şi folosirea acestora.

Redactarea de materiale cu tematică ecologică şi publicarea în revista şcolii.

Premierea celor mai activi elevi.

5. CURRICULUM

Schimbările rapide şi cu efecte immediate impuse de societatea de azi nu mai sunt posibile fără intervenţia educaţiei. La rândul său sistemul educaţional pentru a face faţă acestor cerinţe trebuie completat, adaptat şi înnoit.

Pentru a include activităţile ecologice în cadrul programelor şcolare la orele de biologie se poate asigura transmiterea cunoştinţelor de specialitate (noţiuni despre ecosisteme şi factorii de mediu, poluare, efecte ale poluării) se pot realiza dezbateri pe teme de poluare şi protecţia mediului, se pot face proiecte referitoare la interacţiunea organisme – mediu de viaţă, la orele de chimie se pot realiza teme practice cum ar fi „determinarea calităţii apei”, se pot învăţa metodele de prelevare a probelor pentru studierea unor factori de mediu, la fizică se pot realiza ore pentru cântărirea deşeurilor colectate, prin orele de matematică se pot realiza situaţii statistice referitoare la situaţia deşeurilor colectate, la orele de informatică se pot realiza proiecte – prezentări Power Point pe teme de ecologie şi protecţia mediului, la orele de desen se pot face desene cu teme ecologice, la orele de educaţie tehnologică se pot creea cutii în care în să se colecţioneze selectiv deşeurile, în cadrul orelor de ştiinţe se pot realiza proiecte pe teme ecologice, în cadrul orelor de limba română şi limbi străine se pot organiza piese de teatru având tematică ecologică şi pentru orele opţionale se va propune elevilor un curs opţional cu tema „Educaţia pentru sănătate”.

Seria de argumente care ţin de perspectiva asupra educaţiei, cât şi de cea asupra mediului, subliniază importanţa educaţiei pentru mediu pentru sistemele de educaţie şi învăţământ. Din perspectiva educaţională, problemele de mediu sunt de natură interdisciplinară şi reprezintă un cadru ideal pentru profesori de a lucra în echipe multidisciplinare. Mediul exterior întăreşte funcţia manualelor, reprezentând un cadru de angajare prin acţiune şi furnizând material concret de studiu.

Modalitatea de acumulare a cunoştinţelor prin desfăşurarea orelor de curs în natură dezvoltă deprinderile şi strategiile necesare pentru rezolvarea problemelor. Deoarece problemele de mediu nu se pot rezolva prin implicarea unui singur individ, ci a unei colectivităţi, educaţia pentru mediu dezvoltă tehnicile de învăţare prin cooperare, asumarea responsabilităţilor, ascultarea faţă de membrii grupului, contribuţia la proiectele de grup şi implică educaţia pentru valori oferind elevilor posibilitatea de a îşi exprima părerile, de a dezbate soluţii pentru unele dileme.

Din perspectiva asupra mediului înconjurător, ca o consecinţă a propriilor investigaţii asupra unei probleme de mediu, elevii pot găsi soluţii valoroase şi prin acestea câştigă încredere în sine şi aprecierea comunităţii.

6. INFORMAREA ŞI IMPLICAREA COMUNITĂŢII  ŞCOLARE ŞI A COMUNITĂŢII LOCALE

În cadrul activităţilor din programul „Eco – Şcoală” elevii vor realiza materiale grafice pe care le pot distribui în cadrul colegiului şi la alte licee, prin care să semnaleze problemele ecologice actuale din judeţul Braşov şi aceste materiale pot fi transmise şi spre Agenţia de Protecţia Mediului Braşov, vor realiza un carnaval pe tema reciclării deşeurilor organizat în liceu sau un concurs între licee, vor prezenta o piesă de teatru pe teme ecologice şi elevilor de la alte licee, se va organiza o sesiune de comunicări ştiinţifice între licee la care vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Braşov.

Informarea comunităţii şcolare se poate face şi prin organizarea unei expoziţii de desene pe teme ecologice la care să fie invitate şi alte licee să participe sau să o viziteze şi se vor face întruniri cu reprezentanţi ai liceelor şi şcolilor braşovene în care se vor prezenta acţiunile colegiului nostru în cadrul programului „ Eco – Şcoală” şi astfel se va asigura diseminarea informaţiilor legate de acest program şi invitarea altor şcoli să implementeze acest program în şcoala lor.

7. ECO – CODUL

SĂ DĂM O ŞANSĂ PĂMÂNTULUI!

FLEXIBILITATEA SCHEMEI

În raport cu programele şcolare, metodologia de lucru pentru programul „Eco – Şcoală” poate fi diferită de cea tradiţională. Activităţile pot fi îndreptate în direcţia clarificării apartenenţei elevilor la comunitate. Sunt încurajate discuţiile şi munca în grup, luarea unor decizii de către elevi şi alcătuirea de proiecte propuse de elevi.  Expunerea verbală, lectura activă asigură informaţia necesară în timp ce metodele didactice susţinute de mijloace audio – vizuale, discuţiile în grup, demonstraţiile şi activităţile practice, implică elevul şi îl determină să ia o anumită atitudine faţă de problemele discutate.

Prin aceste teme ecologice se poate oferi elevilor posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă faţă de mediul în care trăieşte. Temele alese pentru desfăşurarea programului „Eco – Şcoală”  au un caracter interdisciplinar şi pluridisciplinar şi pot realiza, pe lângă formarea unei conduite ecologice a elevilor, şi o mai bună înţelegere şi explicare a fenomenelor ştiinţifice.

Aceste teme permit desfăşurarea unor ore de curs în natură, excursii de studiu şi expediţii sub îndrumarea profesorului şi elevii pot percepe vizual, auditiv şi tactil ceea ce îi înconjoară. Profesorul poate explica apartenenţa omului la sistemele naturale de viaţă şi elevii pot deveni mai responsabili la acţiunile lor.

REZULTATE PE TERMEN LUNG IMPUSE DE PROGRAM

Existenţa unei crize ecologice contemporane este unanim recunoscută. Cauza degradării mediului rezidă în ignorarea şi modificarea neraţională a echilibrului ecologic din natură. Dar, dorinţa de progres şi confort este un atribut al omului pentru care nu poate fi condamnat. Se pune însă problema găsirii unor soluţii de remediere pentru toate relele pe care omul le-a provocat mediului. Aducerea oamenilor în situaţia de a respecta mediul şi valorile naturii se face prin instruire şi educaţie. O formă a educaţiei este şi educaţia ecologică care printr-un sistem de acţiuni specifice asigură formarea unei conştiinţe ecologice.

Metodologia de lucru este diferită de cea tradiţională. Urmărindu-se un scop dificil, cum este modificarea comportamentului elevilor, accent deosebit se pune pe aspectul  funcţional şi operaţional al învăţământului, lecţiile şi activităţile sunt îndreptate în direcţia clarificării apartenenţei elevilor la comunitate.

Prin introducerea programului „Eco – Şcoală” în cadrul Colegiului Naţional „Unirea” Braşov se vor menţine şi îmbunătăţii standardele şcolii noastre prin formarea unui comportament ecologic al elevilor, realizând activităţi atractive pentru elevi se menţine motivarea acestora pentru învăţătură, se realizează formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător.

Datorită activităţilor cu caracter de identificare a problemelor de mediu şi protejare a mediului înconjurător, elevii îşi pot schimba orientarea faţă de o anumită carieră, determinând astfel calitatea asupra angajaţilor care vor lucra în viitor în domeniul protecţiei mediului.

POTENŢIALUL PROGRAMULUI DE A ACŢIONA CA UN LIANT ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII UNEI STRATEGII PENTRU EDUCAŢIA ECOLOGICĂ

Civilizaţia modernă urmează un curs care nu are durabilitate din punct de vedere economic şi ecologic. Durabilitatea presupune echitatea între generaţii la care nu se va putea ajunge decât prin respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Datorită flexibilităţii programului „Eco – Şcoală” şi prin realizarea unor acţiuni de sensibilizare a elevilor şcolii sau a membrilor comunităţii şcolare cu privire la problemele mediului înconjurător şi la necesitatea protejării acestuia se urmăreşte schimbarea atitudinii elevilor faţă de mediu sau vizavi de alte probleme sociale.

Prin aplicarea programului şcoala va avea de câştigat, atât sub aspect civic, cât şi al coeziunii.

Educaţia, inclusiv cea formală, conştientizarea publică şi instruirea trebuie acceptate şi recunoscute ca procese prin care fiinţele umane îşi pot atinge maximul lor potenţial. Educaţia este esenţială pentru promovarea dezvoltării durabile şi pentru schimbarea atitudinilor populaţiei, astfel aceasta să poată fi capabilă să evolueze şi să abordeze probleme privind dezvoltarea durabilă.

Activităţile cu caracter de cunoaştere şi protejare  a mediului înconjurător sunt de o importanţă capitală pentru realizarea conştientizării, din perspectiva etică, a problemelor mediului înconjurător, pentru fundamentarea de valori şi atitudini, deprinderi şi comportamente care să fie în concordanţă cu dezvoltarea durabilă.